ARALIK  İLÇESİ VE KÖYLERİNE  HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE İLANI
  
 Köydes projesi kapsamında aşağıda belirtilen Iğdır İli 2018 Yılı Köydes Aralık İlçesi Hıdırlı Köprüsü ve Adetli Arasında Yapılacak Olan Yol Onarım İşi ihalesi  Birliğimizce yapılacaktır. Birliğimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa ve 2886 sayılı kanuna tabi değildir. Yapım işi ihalesi, Birlik  İhale Yönetmeliği’nin 18.maddesine göre  Açık İhale Usulüne Göre yapılacaktır. Ancak, ihale komisyonunca gerek görülürse teklifler pazarlık usulüne tabi tutulabilir. .  (Aynı saatte yapılacak değerlendirme sonucunda alınan birinci teklife bağlı kalmak kaydı ile bir defa daha indirimli fiyat teklifleri yazılı ve kapalı olarak alınacak ve sözlü pazarlık yapılıp son teklifler yazılı olarak alınacaktır.) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
1- İdarenin;
Adresi                                   : Hükümet Konağı Kat 4  Aralık /IĞDIR  
Telefon numarası               : 0 476 411 26 60
2-İhale konusu yapım işinin
a) İşin Adı                             :Iğdır İli 2018 Yılı Köydes Aralık İlçesi Hıdırlı Köprüsü ve Adetli Arasında Yapılacak Olan Yol Onarım İşi ihalesi
 
Sıra   No
 
Yapılacak İmalatın Cinsi
 
   Birimi
 
Miktarı
 
STABİLİZE
1
Stabilize Mal Ock.Yola Nakli
m3
10.000,00
2
Stabilize Malzeme Temini
m3
10.000,00
3
Stabilize Figüresi
m3
10.000,00
4
Serme Sulama Sıkıştırma
m3
10.000,00
BÜZ DÖŞEME
 
1
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması(Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine İle)
m3
 
230,55
   
2
Beton santralinde üretilen veya satın alınan beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (Beton Nakli Dahil)
m3
           2,08
3
50 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi(Cidar Kalınlığı 6,5 cm)
m
7,50
4
60 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi(Cidar Kalınlığı 7,5 cm)
m
21,00
5
80 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi(Cidar Kalınlığı 9,5 cm)
m
10,50
6
Prefabrik menfez Yapılması ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle)
m3
149,76
7
Büz ve Box Nakli
ton
117,78
 
 
b) Yapılacağı yer                    :Aralık İlçesi Hıdırlı Köprüsü ve Adetli Köyü
: İlçemiz muhtelif köyleri
c) İşe başlama tarihi              : İdarece yapılacak yer tesliminden itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
:İdarece yapılacak yer tesliminden itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
d) İşin süresi                           : 90 (doksan) gün
: 90 (doksan) gün
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
:Kaymakamlık Toplantı Salonu ( Hükümet Konağı Kat 4) ARALIK
 
b) Tarihi ve saati
:20/09/2018 Perşembe– Saat : 14:00
       
4.İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
      a-) Tebligat  için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa elektronik posta adresi.
      b-) Yılı içerisinde Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi.
1-Gerçek kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge .
2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
2-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      d-) Şekli ve içeriği İhale dokümanında belirtilen Teklif mektubu.
      e-) İhaleye katılmak isteyen istekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen geçici teminat yatıracaklardır. İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Geçici Teminat,
Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Aralık Şubesindeki  11753577-5015 nolu hesabına ve Kesin Teminat, Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Aralık Şubesindeki  11753577-5001 nolu hesabına yatırılacaktır.
 f-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı başka bir alt yükleniciye yaptırılamaz.
 g-İhale Dokümanının satın alındığına dair belge.
 h-Yerli istekli olduğuna ilişkin belge.
 ı) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İhale dokümanında belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
 j) Son bir ay içinde ilgili saymanlıktan alınmış vergi borcu yoktur belgesi.
k) Son bir ay içinde ilgili müdürlükten alınmış SSK borcu yoktur belgesi.
 
l) Yapı Araçları Taahhütnamesi
m) Teknik Personel Tahhütnamesi
n) İdari Şartnamenin 9.maddesinin  (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin ihale tarihi itibari ile alınmış olanların asılları veya noterce onaylanmış fotokopileri.
 o-)Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90(doksan) gün olmalıdır.
4.2. Yeterlilik Belgeleri:
      a-) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
b-) İsteklinin, ihale konusu iş veya benzer işlerde; son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde idaremize ait bu yapım işine teklif ettiği bedelin en az % 50’si oranında gerçekleştirdiğini gösteren iş bitirme belgesi veya iş durum belgesi, veyahut %50’si oranında denetleme veya yönetme görevlerinde bulunduğunu gösteren iş denetleme belgesi veya iş yönetme belgesi ile İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Diplomaları kabul edilecektir. Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinin ekinde yer alan A/ XIII. grup işler;
1. Köy ve veya orman içi yolları, küçük sanat yapıları, parke ve patika yol yapımı,
2. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
3. Tahkimat İşleri
4.Stabilize yol yapımı  benzer iş olarak kabul edilecektir.
  1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  2. Alt yüklenici öngörülmemektedir.
  3. Bütün evraklar aslı veya noterden tasdikli olacaktır.
  4. İş ortaklığı ihaleye teklif verebilir.
9.  İhale dokümanı Aralık İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (Aralık İlçe Özel İdare Hizmet Binası) adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10. . İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
11.Teklifler, ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında  bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale komisyonu başkanlığına verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilemez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Posta ile, faks ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
12-Birlik Encümeni ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde ve ihale esnasında bütün teklifleri reddetmede serbesttir.
13-İhale tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Iğdır Merkez ve 3 İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılan ihalelerde yanıltıcı bilgi ve / veya sahte belge verdiği tespit edilenler ile yapmış olduğu işlerle ilgili olarak yer teslimine yanaşmayan, işin bütününü tek alt yükleniciye yaptırmış olan veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştıran, sözleşmenin izinsiz devrini yapan, izinsiz temlik yapan, süresi bitmiş teminat mektubunun süresini uzatmayan, mücbir sebepler dışında iş programını ciddi boyutta aksatan ve sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen isteklilerin teminatı idareye gelir kaydedilir.
14-Teklif zarflarının sunuluş şekli Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliği ve idari şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanmalıdır. Aksi takdirde esas ve usullere uygun hazırlanmayan teklif zarfları açılmadan istekli ihaleden elenir.                                  
İlanen Duyurulur.
 
 
 
 
 
 
 
Design by :E.GÜRCAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Iğdır İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
 
DR.SADIK AHMET CADDESİ-BAĞLAR MAH.HAYDAR ALİYEV PARKI KARŞISI NO:3/A / MERKEZ / IĞDIR / 76000